Algemene voorwaarden

Artikel 1.  Definities

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt:

Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie Bureau PEERS in onderhandeling is over een overeenkomst, een overeenkomst aangaat en/of is aangegaan.

Deelnemer: de natuurlijke of rechtspersoon, die op enigerlei wijze gebruik maakt van de dienstverlening van Bureau PEERS.

Overeenkomst: het begrip ‘overeenkomst’ omvat alle overeenkomsten in de ruimste zin des woords, zowel met betrekking tot het geven van cursussen, trainingen en workshops, het ontwikkelen van methodieken, het schrijven van notities en handleidingen, als het verstrekken van advies en coachingswerkzaamheden.

Partij(en): de Opdrachtgever en/of Bureau PEERS.

Artikel 2.  Toepasselijkheid van de voorwaarden

2.1    Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met betrekking tot de werkzaamheden die Bureau PEERS sluit met de Opdrachtgever, tenzij Partijen schriftelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken.

Artikel 3.  Offertes

3.1    Offertes zijn geheel vrijblijvend. De offerte is bindend na acceptatie van de Opdrachtgever en bevestiging door Bureau PEERS.

3.2     De offerte is exclusief reiskosten en reistijd. Reiskosten worden in rekening gebracht op basis van openbaar vervoer 2e klasse of € 0,39 per gereden kilometer. Als er parkeerkosten worden gemaakt, worden deze eveneens in rekening gebracht. De reistijd omvat de helft van de feitelijke reistijd van en naar de locatie en worden tegen consultatietarief in rekening gebracht.

3.3    In beginsel geldt het in offerte geformuleerde aanbod voor een periode van een maand.

Artikel 4.  Overeenkomsten

4.1     Uitvoering

4.1.1  Bureau PEERS zal de Overeenkomst naar beste vermogen, inzicht en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap op basis van een inspanningsverplichting uitvoeren.

4.1.2  Bureau PEERS behoudt zich het recht voor om de uitvoering van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk door derden te laten verrichten.

4.1.3  De gegevens en ondersteunende diensten waarover Bureau PEERS voor een goede uitoefening van de Overeenkomst redelijkerwijs dient te beschikken worden tijdig door de Opdrachtgever aangeleverd. Bureau PEERS heeft recht op een vergoeding van de bijkomende kosten die voortvloeien uit het te laat aanleveren van de benodigde gegevens en ondersteunende diensten volgens de gebruikelijke tarieven van Bureau PEERS, onverminderd alle verdere rechten van Bureau PEERS.

4.1.4  De Opdrachtgever draagt zorg voor passende accommodatie en de benodigde en afgesproken faciliteiten voor de uitvoering van de Overeenkomst.

4.2     Contractduur en uitvoeringstermijn

4.2.1  De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de Overeenkomst voortvloeit dat de Overeenkomst voor bepaalde tijd geldt dan wel dit schriftelijk tussen Partijen is overeengekomen. De Overeenkomst eindigt door volbrenging wanneer de Overeenkomst voor onbepaalde tijd is aangegaan.

4.2.2  Indien de Overeenkomst voor bepaalde tijd is aangegaan, geldt die bepaalde tijd niet als fatale termijn. Bureau PEERS komt eerst in verzuim bij overschrijding van deze termijn, nadat de Opdrachtgever Bureau PEERS in gebreke heeft gesteld, waarbij de Opdrachtgever een redelijke termijn heeft gesteld om de verplichtingen voortvloeiend uit de Overeenkomst te verrichten.

4.3     Wijziging van de Overeenkomst

4.3.1  Het staat Partijen vrij om de Overeenkomst tussentijds te wijzigen indien dit noodzakelijk is voor de redelijke uitvoering van de Overeenkomst. Partijen zijn gehouden om tijdig hierover in overleg te treden.

4.3.2  Bureau PEERS stelt de Opdrachtgever tijdig op de hoogte wanneer wijziging van de Overeenkomst noodzakelijk is om de redelijke uitvoering van de Overeenkomst te garanderen. Bureau PEERS informeert de Opdrachtgever tevens als de wijziging financiële consequenties voor de Opdrachtgever heeft.

4.3.3  Indien de noodzaak tot wijziging van de Overeenkomst aan Bureau PEERS is toe te rekenen, kan Bureau PEERS geen aanspraak maken op termijnverlening of vergoeding van bijkomende werkzaamheden en kosten.

4.3.4  Beide Partijen hebben het recht om de Overeenkomst op te zeggen wanneer de wijzing van de Overeenkomst leidt tot het resultaat dat Bureau PEERS niet meer kan doen aan kwalitatieve maatstaven. Bureau PEERS brengt de Opdrachtgever hiervan tijdig op de hoogte. Bureau PEERS heeft in dat geval aanspraak op vergoeding van gewerkte uren.

4.4     Ziekte en overmacht

4.4.1  In geval van ziekte brengt Bureau PEERS de Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.

4.4.2  Onder overmacht wordt verstaan, naast hetgeen wat daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken waarop Bureau PEERS geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Bureau PEERS niet in staat is om haar verplichtingen jegens de Opdrachtgever na te komen.

4.4.3  Bureau PEERS heeft een inspanningsverplichting inzake het zoeken van vervanging en/of doet een ander aanbod om op een later moment de uitvoering alsnog plaats te doen laten vinden indien door een situatie van ziekte of overmacht aan de uitvoering van de Overeenkomst geen gevolg kan worden gegeven.

4.4.4  Indien de Opdrachtgever door ziekte of overmacht zoals omschreven in 4.4.2 haar verplichtingen niet kan nakomen stelt zij Bureau PEERS hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.

4.4.5  De Partij die ten gevolge van ziekte of overmacht haar verplichtingen voortvloeiend uit de Overeenkomst niet kan nakomen, kan de Overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst ontbinden zonder verplichting tot schadevergoeding en onverminderd de haar verder toekomende rechten.

4.4.6  De Opdrachtgever zal in het geval van ziekte of overmacht de reeds geleverde diensten door Bureau PEERS vergoeden.

4.4.7  Eventuele schade die de Opdrachtgever lijdt doordat Bureau PEERS niet aan haar verplichtingen kan voldoen door ziekte of overmacht, is niet toerekenbaar aan Bureau PEERS.

4.5     Opzegging en annulering

4.5.1  Beide Partijen kunnen de Overeenkomst tussentijds opzeggen.

4.5.2  Beide Partijen nemen een opzegtermijn van één maand in acht, tenzij dit redelijkerwijs niet van hen te vergen is.

4.5.3  Bureau PEERS heeft recht op vergoeding van de reeds gemaakte kosten en vergoeding van de reeds gemaakte uren volgens haar gebruikelijke tarieven wanneer de Opdrachtgever de Overeenkomst tussentijds opzegt.

4.5.4 Annuleren tot 6 weken voor aanvang van trainingen is kosteloos. Bij annulering van (deelname aan) trainingen en cursussen minder dan zes en meer dan twee weken voor de geplande datum, betaalt opdrachtgever 50% van de geoffreerde kosten. Bij annulering binnen twee weken bedraagt dit 100%.

4.5.5   Een verzoek tot annulering van de Overeenkomst voordat aanvang is gemaakt met de uitvoering van de Overeenkomst kan door Bureau PEERS gehonoreerd worden, zulks uitsluitend ter beoordeling van Bureau PEERS. In geval van honorering is de Opdrachtgever gehouden om de reeds gemaakte kosten en uren aan Bureau PEERS te vergoeden.

4.6     Opschorting en ontbinding

4.6.1  Bureau PEERS is gerechtigd om te allen tijde nakoming van haar eigen verplichtingen op te schorten indien een Opdrachtgever niet, niet tijdig of niet volledig voldoet aan enige op hem rustende verplichting. Bureau PEERS is op gelijke wijze gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst.

4.6.2  Bureau PEERS is eveneens gerechtigd tot opschorting of ontbinding voor zover de Opdrachtgever in staat van faillissement is geraakt, (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt, overgaat tot stillegging of liquidatie van zijn bedrijf, dan wel door beslaglegging of anderszins het beheer over zijn vermogen geheel of gedeeltelijk verliest, steeds met behoud van het recht van Bureau PEERS haar geleden en nog te lijden schade te verhalen op de Opdrachtgever.

5.      Betaling

5.1    Binnen een termijn van vier weken na de facturering dient de betaling te geschieden op de wijze voorgeschreven door Bureau PEERS.

5.2    De Opdrachtgever is van rechtswege in verzuim indien de factuur niet binnen vier weken betaald is. Opdrachtgever is een rente van 1% per kalendermaand verschuldigd vanaf het moment van verzuim.

5.3    De betalingsverplichting wordt niet opgeschort als er bezwaren ontstaan tegen de hoogte van de factuur.

5.4    De verplichtingen van Opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling.

6.      Aansprakelijkheid

6.1    Bureau PEERS is niet aansprakelijk voor schade, behoudens voor zover deze schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Bureau PEERS.

6.2    De totale aansprakelijkheid van Bureau PEERS wegens een tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst is beperkt tot vergoeding van de directe schade, tot maximaal het daadwerkelijk in rekening gebrachte bedrag. Bureau PEERS is niet aansprakelijk voor alle overige (gevolg)schade of voor schade van derden.

6.3    Iedere vordering ten laste van Bureau PEERS vervalt door verloop van één jaar na het ontstaan van een dergelijke vordering.

6.4    Bureau PEERS zal aansprakelijkheidsbeperkende of –uitsluitende bedingen die haar toeleveranciers of hulppersonen hebben gemaakt steeds aan de Opdrachtgever kunnen tegenwerpen, zonder dat voorwaarden waar dergelijke bedingen onderdeel van uitmaken (mede) van toepassing zijn of kunnen worden op overeenkomsten tussen Bureau PEERS en de Opdrachtgever.

7.      Intellectueel Eigendom

7.1    Bureau PEERS behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.

7.2    Materiaal ontwikkelt door Bureau PEERS mag niet gekopieerd en verspreid worden zonder schriftelijke toestemming van Bureau PEERS. Het materiaal mag tevens niet aan derden ter beschikking worden gesteld, ook niet voor educatieve doeleinden, zonder schriftelijke toestemming van Bureau PEERS. Het materiaal mag ook niet op het internet geplaatst worden zonder schriftelijke toestemming van Bureau PEERS.

7.3    Bureau PEERS behoudt zich het recht voor om de door de uitvoering van werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

8.     Vertrouwelijkheid

Medewerkers van Bureau PEERS behandelen alle informatie die hen tijdens de opleiding ter ore komt als vertrouwelijk.

9.      Klachtenregeling

9.1    Klachten kunnen worden ingediend zoals omschreven in de klachtenprocedure op de website van Bureau PEERS (www.bureaupeers.nl/?page_id=146). De klachten worden vertrouwelijk en naar redelijkheid behandeld.

10.      Toepasselijk recht en rechtsmacht

10.1    Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

10.2    De rechtbank van Amsterdam is uitsluitend bevoegd om kennis te nemen van geschillen.

11.     Wijzigingen van de voorwaarden

11.1   Indien deze algemene voorwaarden worden veranderd, wordt dit via de website van Bureau PEERS gecommuniceerd.

De algemene voorwaarden zijn voor het laatst op 10 sept 2020 aangepast.

Terug naar boven